Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Magyarország az általános forgalmi adót tekintve (egyes átmeneti mentessé-gektől eltekintve) teljes mértékben az Európai Unió feltételeinek, irányelveinek megfelelően alakította az ÁFA törvényt. A Közösség tagállamaiban a közös ÁFA rendszer révén az adóztatás szerke-zete egységes, azonban az alkalmazott kulcsok továbbra is eltérnek (2. táblázat). Az egyes tagállamokban érvényesülő súlyosabb adóterheket és az ezek által oko-zott verseny torzulásokat ellensúlyozhatja a hatósági tevékenység és/vagy a ked-vezőbb deviza/valutaárfolyam. A távlati célként megjelölt, teljesen egységes adózási környezetet egyelőre nem sikerült megteremteni. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásakor az ÁFA kulcsokat megváltoztatta, a kedvezményes 0%-os és 12%-os adókulcsok helyett 5%-os és 15%-os adókulcsokat alkalmaz. A 25%-os általános adókulcsba tartozó cikkek köre is növekedett. E módosításokkal hazánk az Európai Unió tagállamai között az egyik legnagyobb ÁFA kulcsot alkalmazó lett. Ezzel szemben a 6. ÁFA irány-elv csak azt írja elő, hogy „az általános kulcs nem lehet alacsonyabb, mint 15%, a kedvezményes kulcs meg legalább 5% kell hogy legyen”. Az ÁFA kulcs módosításai a többi EU országhoz képest a hazai vállalkozók versenyképességét is rontják, valamint az inflációt is növelik, mivel minden hoz-záadott értéknél a nagyobb, módosított ÁFA kulcs rakódik rá. A gazdálkodók, vállalkozók egyre inkább szorgalmazzák az ÁFA kulcsok csökkentését. Az adózók és a könyveléssel foglalkozó szakemberek számára is egyszerűbb lenne, ha az EU teljes területén egyetlen, egységes kulcsot alkalmaznának. Ez nagymértékben egyszerűsítené az általános forgalmi adó alkalmazását, ellenőr-zését és a semlegesség követelményét is így teljesítené a legjobban. Abban az esetben, ha az adóhatóságok szemszögéből vizsgálom a kérdést megállapítható, hogy nem elegendő, ha egy tagállami adóhatósági jogalkalmazó csak az anyagi vagy eljárási szabályokat ismeri. Annak érdekében, hogy egy-egy konkrét ügyben helyes döntést tudjon hozni, szüksége lehet a jogi normák értel-mezésére is. Ehhez pedig az Európai Bíróság ítéletei jelenthetnek támpontot. Az ÁFA törvénnyel kapcsolatos uniós jogharmonizáció eredményeként a korábbi szabályok jelentősen megváltoztak, kijelenthető, hogy a rendszer bonyolultabb, nehezebben áttekinthető. Az ÁFA szabályok előzőekben említett bonyolultságát, nehéz áttekinthetőségét kihasználva egyre többen próbálkoznak meg a visszaélé-sekkel. Talán ezzel is magyarázható, hogy Magyarországon 2004. évi ÁFA bevé-telek több milliárddal maradnak el a tervezettől. A jelenlegi helyzet kezelése és a költségvetési bevételek biztosítása érdekében az APEH tételesen ellenőrzi a kö-zösségi adószámmal rendelkezőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a téves ÁFA visszaigénylések hátterében nem minden esetben szándékos csalás áll, hanem nagyon sok esetben az adózók ismereteinek hiánya, tapasztalatlansága az ok. Annak ellenére, hogy az EU csatlakozás óta az ÁFA szabályok bonyolultabbá váltak, és az előzőekben említett problémák jelentkeztek, reméljük, hogy hosszú távon a tagországok jogrendszere egyre inkább közeledni fog egymáshoz, így a szabályozás is egyszerűsödhet, könnyebben átláthatóvá válhat. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hungary has drafted her VAT legislation in respect of general sales tax in complete compliance with the European Union’s requirements and directives (with the exception of a few temporary exemptions). There is a unified tax structure in EU member states as a result of the common VAT system, however, the rates utilised continue to differ (Table 2.). The heavier tax burden prevailing in some member states and the competitive distortion caused by this, can be counterbalanced by the actions of the authorities and/or a more favourable currency exchange rate. The creation of a unified tax environment, stated as a long-term goal, has not yet been achieved. Upon accession to the EU, Hungary has changed its VAT rates and instead of the previous 0% and 12% preferential rates, now utilises 5% and 15% brackets. The range of goods falling into the general 25% bracket has also increased. As a result of these modifications, Hungary now has one of the highest VAT rates among EU member states. In contrast the 6th VAT directive merely states that "the general rate may not be less than 15% and the preferential rate must be at least 5%." Compared with other EU states the VAT rate modifications damage the competitiveness of Hungarian businesses and, furthermore, increases inflation, as the new, higher VAT rate is also applied to value added. Increasingly farmers and entrepreneurs are calling for a reduction in VAT rates. It would also be more straightforward for taxpayers and accountancy professionals, if a single, unified rate was applied across the EU. This would greatly simplify the application and auditing of the general sales tax and would be the best way to meet the requirements of impartiality. Considering the issue from the point of view of the tax authorities, clearly it is not sufficient for the legal practitioner of a member state’s tax authority to be merely conversant with fiscal or procedural rules. In order to make correct decisions in individual cases, it may also be necessary to interpret the legal norms. The rulings of the European Court can provide a basis for support in this. As a result of EU harmonisation of VAT legislation, previous rules have changed significantly and, it can be said, that the whole system has become more complicated and less transparent. More and more people are trying to take advantage exactly of these VAT complications and lack of transparency. This could explain why Hungary’s 2004 VAT revenues fell short of projections by many billions of HUF. In the interests of managing the current situation and securing budgetary revenue, Hungary’s tax authority (APEH) is individually auditing item by item all those with an EU tax number. Experience shows that the reason behind cases of erroneous VAT refund requests is often the taxpayer’s lack of knowledge and experience rather than deliberate fraud. Despite the more complicated VAT rules upon EU accession and the problems mentioned above, it is hoped that with time member states’ legal systems will increasingly converge allowing regulations to be simplified and made more transparent.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History