Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az élelmiszergazdasági termékpályák különböző koordinációs mechanizmu-sai közül a vertikális integráció a legerőteljesebben összehangolt rendszer, amely napjainkban a legtöbb esetben önálló gazdasági szervezetekben (szövetkezetek-ben, vállalatokban stb.) összpontosul. A vertikális integrációk működésének alapelve ágazatoktól függetlenül rendkí-vül hasonló képet mutat, de az egyes ágazatok belső sajátosságainak köszönhetően más-más fejlődési stádiumig jutott el az élelmiszergazdaság különböző szektorai-ban. Az élel¬miszer-előállítás vertikális szervezésében az alapanyagokat szolgáltató mezőgazdasági termelés, és a készterméket előállító feldolgozóipar egyaránt érde-kelt, de az érdekeltséget mindkét fél esetében más-más tényezők indukálják. A vertikális integrációk legnagyobb képviselői, az élelmiszeripari nagyválla-latok az egyes termékpályák szinte teljes egészét lefedik és nemcsak a végtermé-kek, hanem a termékpálya inputanyagainak piacain is jelentős erőt képviselnek. A vertikális integrációk fejlődésére egyaránt serkentő hatással lehetnek az élelmiszergazdaság jelenleg is zajló strukturális folyamatai, az egyes ágazatok fo-lyamatosan változó jövedelemviszonyai, a piaci versenyben egyre inkább előtér-be kerülő egységes marketingpolitika követelménye, valamint az élelmiszerbiz-tonság és nyomon követhetőség iránt fokozódó fogyasztói igény. Figyelembe vé-ve, hogy az említett hatótényezők napjainkban egyre élesebben fejtik ki hatásu-kat kijelenthető, hogy a vertikális koordináció és az integrált rendszerek fejlődé-se egyik meghatározó jellemzője lehet az élelmiszergazdaság jövőjének alakulása szempontjából. Of the various coordinating mechanisms for product chains in the food industry, vertical integration is possibly the best harmonized system, which in these days is manifested in most cases in independent economic enterprises (cooperatives, companies, etc). The basic operational principle of vertical integration is very similar between different branches, but due to the variable character of various branches integration was developed to various levels in the various sectors of food industry. Both the farms growing the raw materials and the industry producing ready products are equally interested in the vertical structure of food production, but the interests of these two parties are generated by different factors. The largest representatives of vertical integration are the large food companies, who in some cases cover nearly the entire product chain and play a significant role not only in marketing the ready products but also the input materials. The structural changes presently occurring in the food industry, the continuously changing income structure in the various branches, the requirement for uniform marketing policies that is increasingly capturing the foreground in market competition, and the consumers’ emphatic requirement for food safety and traceability, may all stimulate the development of vertical integration. Considering that the above causal factors develop their effects increasingly sharply in these days, it can be stated that the development of vertical coordination and integrated systems could become one of the characteristics determining the future of food industry in this country.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History