A magyar sertéstartó gazdaságok jövedelmezőségének elemzése

A tanulmány célkitűzése a sertéstartó gazdaságok jövedelmezőségének vizsgálata. A kutatás során elemzés tárgyát képezték a különböző gazdasági formákban, nagyrégiókban, eltérő méretkategóriákban működő sertéstartók jövedelmezőségi különbségei. Megállapítást nyert, hogy a sertéstartás jelentős visszaesése elsősorban a sertéstartó egyéni gazdaságokat érintette. Hazánkban a sertéstartó kisgazdaságok száma jelentősen meghaladja a 150 számosállat feletti állatállományú nagygazdaságokét, azonban mind az átlagos területhasználatuk, mind az átlagos hízó- és kocalétszámuk elmarad attól. A területalapú támogatások következő üzleti évre átnyúló pénzügyi rendezése az egyéni gazdálkodó pénzügyi helyzetét nehezíti. A társas gazdaságok több nettó árbevételt képesek realizálni számosállatonként, magasabb üzemi költségek mellett gazdálkodnak, így számosállatra vetítve kevesebb adózás előtti eredményt realizálnak, mint az egyéni gazdaságok. Az egyéni gazdaságokban alacsonyabb a személyi jellegű ráfordítás, hiszen jelentős a nem fizetett munkaerő. A bevételarányos és a munkajövedelmezőség mutatója az egyéni gazdaságokban ért el magasabb értéket a vizsgált időszak alatt, amely az alacsony üzemi költségek következménye. A vizsgálataink során kimutattuk, hogy a 150 számosállat feletti állománnyal rendelkező gazdaságok magasabb felvásárlási árat, agrártámogatást és ezáltal nagyobb bevételt realizálnak, azonban az üzemi költségük is jelentős. Az alacsony üzemi költségek következtében a kisgazdaságok számosállatra vetített jövedelmezőségi mutatói ugyan jobbak, mint a nagygazdaságoké, de kis méretükből adódóan összjövedelmük jelentősen elmarad azoktól, kérdéses, hogy a termelékenység és a hatékonyság tekintetében képesek-e felvenni a versenyt. Kis takarmánytermő területük miatt jobban ki vannak szolgáltatva az ingadozó takarmányáraknak és nehezen tudják érvényesíteni jogaikat a kintlévőségük behajtása terén. Elemzéseink rávilágítottak arra, hogy a sertésállomány regionális elhelyezkedése jelentős különbséget mutat. A sertéstartás szempontjából az Alföld és Észak nagyrégió tekinthető a legjelentősebbnek. A vizsgált utolsó három évben mindkét régióban negatív a nettó kötelezettségek értéke, ami azt mutatja, hogy a gazdálkodók nem tudták eredményesen behajtani kintlévőségeiket, melynek egyik oka a feldolgozóiparban tapasztalható válsághelyzet. = The objective of the study is to analyse the profitability of pig farms. As the subject of the investigation, differences in the profitability of pig farms were surveyed in accordance with different business forms, large regions and size categories. The significant decline in pig breeding is due to the sharp decline in the number and production of individual pig farms. Small farms have been affected by the tightened domestic and international market potential, and low profitability to a greater extent. In Hungary, the number of small pig farms is much higher than large farms; however, their average land use and numbers of porkers and sows fall behind. The financial settlement of area-based subsidies in the following fiscal year makes the financial positions of individual farmers more difficult. Corporate farms are able to realise more net income per livestock unit, they have higher operating costs, thus they realise less pre-tax profit per livestock unit than individual farms. Individual farms have lower personnel expenses because they use a considerable amount of unpaid labour. The revenue-proportional and labour profitability indices reached higher values for individual farms in the period of the analysis, which is a consequence of low operating costs. We found that farms with a stock of over 150 animals can obtain higher purchase prices and agricultural subsidies, and thus higher income; however, their operating costs are also significant. Owing to their low operating costs, small farms have higher profitability indices per livestock unit than large farms, but - because of their small size - their total revenues are much lower. Thus it is doubtful whether they are able to compete for market positions with farms with high output capacity. Owing to their small forage production areas, they are more vulnerable to fluctuating feed prices. They have difficulties in enforcing their rights with respect to the collection of their receivables. Our analyses have revealed that there are significant differences in the regional locations of pig population. In terms of pig breeding, the large region of the Great Plain and Northern are the most significant. In the last three years studied, the net liabilities were negative in both regions, which shows that farmers were not able to recover their receivables efficiently, one reason of which is the crisis being experienced in the manufacturing industry. We see the possible solution in horizontal and vertical integration, but experience has shown that farmers are not always willing to do so due to a lack of confidence and interest.


Other Titles:
An Analysis of the Profitability of Hungarian Pig Farms
Issue Date:
Apr 15 2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/264582
ISSN:
0046-5518
Language:
Hungarian
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 61, 2
Page range:
103-118
JEL Codes:
Q12
 Record created 2017-10-31, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)