Files

Abstract

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés, a versenyképesség fogalmakhoz kapcsolódó kérdésekre tudományos igénnyel megadott válaszok nem tekinthetők egyértelműnek, különböző iskolákkal, nézetekkel lehet találkozni a kérdéskör kapcsán. Ez több okkal is magyarázható, de fontos szempontként indokolt kezelni az egyes tudományágak bizonyos fokú elkülönültségét is. Ezzel és a gazdálkodás gyakorlati feltételrendszerének változásával stb. is magyarázható, hogy számos kapcsolódó kérdés megválaszolása még napjainkban sem veszített aktualitásából. A cikk a fenntarthatóság és a versenyképesség közös elemeire, kölcsönhatásainak feltárására keresi a választ. A szakirodalom részletes áttekintésén keresztül levonható az a következtetés, hogy a fenntarthatóság és fenntartható fejlődés két, egymástól elkülönülő fogalom: míg az első az elvet, addig a második a megvalósítás eszközét jelenti. Megállapítható továbbá, hogy a fenntarthatóság és versenyképesség elve, illetve követelménye a jövőt illetően még inkább közelebb kerül egymáshoz, a gazdálkodás gyakorlatában érvényesítésük egyidejűleg kell, hogy történjen, annak ellenére, hogy több évtizeden keresztül egymástól eltérő módon érvényesültek. Már jelenleg is tapasztalható, de a jövőt illetően még inkább prognosztizálható, hogy a társadalom követelményei a termékek előállításának módját illetően megváltoztak. Ez az új követelmény a fenntartható tevékenységből származó termékek iránti igény növekedését jelenti, aminek a termék versenyképességével is párosulnia kell. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a fogyasztói társadalom által gerjesztett kereslet e termékek iránt szükségszerűen teremt versenyhelyzetet az azokat termelő gazdasági szereplők között. A hosszú távú versenyképesség tényezői közé tartozónak tekintik a fenntarthatósági szempontokat, de ez jelenleg még nem társul a kívánt szintű társadalmi szemléletváltással, ami számos példával is bizonyítható.---------------------The scientific answers given to the questions connected to the notions of sustainability, sustainable development and competitiveness are not considered to be indisputable. There are different schools of thought and views in connection with the topic. Together with the practices change in the conditions of of production etc., this can explain why the need to find answers to the numerous questions has not lost its urgency even now. This article analyses the common elements of sustainability and competitiveness, and the nature of their interaction. Through a detailed review of the literature it can be concluded that sustainability and sustainable development are two distinct concepts: while the first is a principle, the second is an instrument of implementation. It is also the case that the principles and requirements of competitiveness and sustainability are becoming closer to each other over time, and that their implementation will have to be simultaneous in the practical economy, even though for decades they have been applied to different extents. It can already be experienced, but it can also be visualised for the future that the requirements of society from production methods may have already changed. These new requirement will strengthen the demand to produce competitive products from sustainable operations which need to be coupled with the competitiveness of the product. . This can only take place if the demand generated by the consumer society also generates competition between the various economic actors. In the long-term competitiveness the issues of sustainability are already included, but currently this is not associated with desired level of the change in social attitudes, which can be illustrated by numerous examples.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History