Files

Abstract

A magyar vadgazdálkodás működési kereteit és a vadászat szabályait az 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról foglalja össze. Ez a törvény a magyar hagyományokat, a nemzetközi trendeket és a nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségeket ötvözi, a természet védelméről (LIII/1996) és az erdészetről (LIV/1996) szóló törvényekkel összehangolva. A magyar vadgazdálkodás és vadászat jogi szabályozása mind törvényi, mind pedig, a rendeleti szinteken az EU-tagországok hasonló szabályozásával harmonizál. A vadászati törvény szerint a vad állami tulajdonban van, és a vadászati jogot a földtulajdon elválaszthatatlan tartozékaként határozza meg. A vadászati törvény hangsúlyozottan a vad védelmét és tartamos hasznosítását, azaz a vadgazdálkodást szolgálja. Magyarországon a vadgazdálkodás a megfelelő szakmai hozzáértés és irányítás mellett hosszú távon is eredményes ágazat lehet. A hagyományos szántóművelésből kikerülő területeken a vadgazdálkodás válhat – a földhasználat egyik alternatív módozataként – többletbevételt biztosító árutermelő ágazattá. A vadgazdálkodási bevételek jelentős részét a külföldi és a hazai bérvadászok adják. A külföldi vendégkör (20-22 000 vadász) elsősorban az EU tagországaiból érkezik. A magyar vadgazdálkodás éves szinten jelenleg mintegy 14 milliárd Ft-os árbevételének igen jelentős része is az ő bérvadászatukból származik, de közben fokozatosan kialakult és jelentésen növekszik egy fizetőképes hazai vendégvadászkör is. Az ágazat működése és jövőbeni fejlődése szempontjából a piaci image megőrzése alapvető fontosságú. A mezőgazdasági termelésben nem tartható területeken a vadászat és a turizmus jelentős bevételi forrásokat jelenthet. A vadásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások (szállás, ellátás) folyamatosan fejlődnek. A CAP (Közös Agrár Program) és az ahhoz kapcsolódó eszköz- és támogatási rendszer számos olyan elemet tartalmaz, amely a gyepgazdálkodáshoz, az öko-erdőtelepítésekhez, külterjes állattenyésztéshez kapcsolható élőhely-fejlesztési tevékenység megvalósításával a vadgazdálkodás számára kedvező lehetőségeket teremthet. A vadászat helyzetét, jellegét és távlati lehetőségeit befolyásolja, hogy egy országban a földhasználat és az urbanizáció milyen mértékű. A magyar vadgazdálkodás jövője szempontjából alapvető, hogy az ágazat a vidék ökológiai-gazdasági rendszerébe illeszkedjen, az ökológiai adottságok természetszerű hasznosítását biztosítsa, továbbá járuljon hozzá a vidék gazdasági vonzerejének javításához. A vadászati turizmus a vidékfejlesztés egyik színtere lehet. A vadásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások jól harmonizálhatók az egyre fontosabbá váló falusi- és ökoturizmussal. Az érintett területeken élő népesség – az ebben rejlő bevételi forrásokat kihasználva – nem válik függővé a különböző támogatási rendszerektől (ennek következménye végső soron az elvándorlás/elnéptelenedés lenne), hanem azokat, mint forrást tudná felhasználni a hosszú távú tartamos hasznosítás érdekében. Ehhez azonban az érintett ágazatok (vadgazdálkodás, természetvédelem, idegenforgalom) együttes, egymás érdekeit figyelembe vevő, a kölcsönös előnyökön alapuló fellépése szükséges. Fontos stratégiai feladat a vadgazdálkodásnak és a vadászatnak a biológiai sokféleség fenntartásában betöltött szerepének megítélése és társadalmi elfogadtatása. Ehhez a kutatás fejlesztése mellett fokozott ismeretterjesztő, képző és tudatformáló tevékenységre van szükség. A vadgazdálkodás a vidékfejlesztésben csak akkor tudja betölteni a szerepét, ha megőrzi kivívott nemzetközi tekintélyét, ha megfelelő árualap áll rendelkezésre, amelyet el lehet adni, és amely összegből vissza lehet forgatni a fejlesztésbe. Ezért szükséges növelni a vadászterületek biopotenciálját, biztosítva a megfelelő mennyiségű és minőségű vadállományt a sikeresség és a bevételek növelése érdekében. Az ökológiai és természetvédelmi szemléletű gazdálkodás egyúttal erősítheti a vadgazdálkodás társadalmi támogatottságát is. A vadászatot, mint sportot és a szakszerű vadgazdálkodást külön kell választani. A vadgazdálkodás és vadászat jövője érdekében célszerű arra törekedni, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament által elfogadott fenntartható vadászat koncepciója, a megújítható természeti erőforrások hasznosításának egyik formájaként Magyarországon is elfogadást nyerjen. Az uniós 2007-2013 évi költségvetési tervben az agrárkörnyezet gazdálkodási célprogramok közé a vadvédelmi célprogramot célszerű lenne felvenni. Ez összhangban állna a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel (NVT) és az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alappal. A megújítható természeti erőforrások tartamos hasznosításának nemzetközileg elfogadott elvét, pedig a természetvédelem és a vadgazdálkodás között fennálló széleskörű érdekazonosságot a gyakorlatban kell megvalósítani. ------------------------------------------------- The operational parameters and hunting regulations of Hungarian game husbandry can be found in the LV. law of 1996, concerning game protection, game husbandry and hunting. This law combines Hungarian traditions with international trends and obligations arising from international agreements, in accord with the laws on nature preservation (LIII/1996) and on forestry (LIV/1996). The legal regulation of Hungarian game husbandry and hunting is harmonised at both legislative and decree level with similar regulations in EU member states. According to the law on hunting, game is State property and hunting rights are determined as part and parcel of land ownership. The law on hunting emphasises game protection and durable utilisation, in other words, it serves game husbandry. Game husbandry as a sector has the potential for long-term, success in Hungary if coupled with appropriate professional expertise and management. On lands being converted from traditional crop cultivation, game husbandry may – as one alternative method of land use – become a commodity-producing sector, guaranteeing surplus receipts. A significant proportion of income from game husbandry comes from foreign and domestic rental hunters. The foreign guests (20-22,000 hunters) come primarily from EU member states. A significant proportion of Hungarian animal husbandry’s current annual return of HUF 14 billion comes from these rental hunters, although in the meantime a domestic circle of well-off guest hunters is also developing and growing significantly. Maintaining the market image of the sector is of vital importance to its operation and future development. Hunting and tourism may provide significant income streams in areas no longer useful for agricultural cultivation. Services linked to hunting (accommodation, hospitality), are continuously developing.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History