Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A helyzetfelmérés eredményeként megállapítható, hogy a magyar baromfi ágazat legfőbb problémája a nemzetközi versenyképesség romlása. Ennek számos következménye lehet, ami közvetlenül vagy közvetve érinti a fenntarthatóság három pillérét, a gazdasági, társadalmi és természeti tényezőket. Az elemzésben feltárt problémák ok-okozati kapcsolataiból egyértelműen kiderül, hogy mindezt az ágazat hazai és nemzetközi piaci kiszolgáltatottságának növekedése, valamint az ágazatban tapasztalható objektív versenyhátrányok megléte okozta. Ez utóbbi a versenytársakhoz képest tartósan alacsony jövedelmezőségnek, a technológiai színvonalban tapasztalható lemaradásnak, a korszerű tudás, illetve az ágazati stratégia hiányának tulajdonítható. A főbb problémakörökre összpontosítva az ágazat stratégiai célkitűzéseként megfogalmazható az újból versenyképes magyar baromfi ágazat, melyhez specifi kus célkitűzésként rendelhető az ágazat hazai és nemzetközi piaci kiszolgáltatottságának csökkentése, a jövedelem növelése, illetve a műszaki és technológiai fejlődés. Véleményünk szerint a bemutatotthoz hasonló struktúrában, célirányosan, az egyes termékpályák szereplőinek bevonásával indokolt az állattenyésztési ágazatokat érintő kérdések tisztázása és azok időszakonkénti felülvizsgálata. Az adott ágazaton belüli problémák és azok közötti ok-okozati kapcsolatok feltárásával, majd az erre épülő célstruktúra-célhierarchia felállításával cselekvési programok, elvégzendő feladatok fogalmazhatók meg. Mindezen feladatok időbeli összehangolása, rendszerszemléletben való kezelése indokolja az ágazatokra lebontott, s ezen keresztül a teljes állattenyésztés stratégiai tervének kialakítását. Egyes tevékenységek kiemelése, megvalósítása a többi fi gyelembevétele nélkül rendkívüli veszélyeket rejt magában. --------------------- As a result of diagnosis it can be stated that deterioration of international competitiveness is the most important problem of the Hungarian poultry sector. This statement may have many consequences which directly or indirectly are connected with three aspects of sustainability: economic, social and natural factors. From causal relations of problems discovered in the analysis it has become unambiguosly clear that increasing domestic and international market defencelessness as well as objective competitive disadvantages were the causing factors in the sector. The mentioned disadvantages are due to low long-run profi tability and technology level lagging behind competitors as well as absence of modern knowledge and sector strategy. Concentrating on major problems, creating once more a competitive Hungarian poultry sector can be set as a strategic goal, while decreasing domestic and international market defencelessness, increasing profi t and technological improvement may serve as specifi c aims. Clearing and periodic reconsideration of problems of other livestock sectors can happen in a similar structure, purposefully, together with persons playing a part in product chains. By discovering causal relations of problems within a given sector and constructing a hierarchy of goals action programs and tasks to be completed can be formulated. Timely harmonisation of these tasks as well as treating them as a system justifi es creating strategic plans for sectors and the whole livestock production. Preferring some activities and implement them without any consideration to other ones is extremely dangerous.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History