Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A magyarországi zöldség- és gyümölcságazat felkészülése az uniós csatlakozásra nem volt igazán eredményes, uniós tagságunk eddigi tapasztalatai, eredményei is felemásak. A csatlakozásnak eddig több a negatív, az ágazat jövőjét veszélyeztető következménye, mint a pozitív hozadéka. A korábbi gyengeségek – alacsony szervezettség, elavult műszaki színvonal, hiányos logisztikai rendszerek, elaprózott birtokstruktúra, szélsőségesen differenciált termelési (gazdálkodási) színvonal – következtében itthon piacvesztés, strukturális feszültségek jöttek létre. Későn és lassan indult meg a gazdák összefogása, együttműködése, értékesítő tevékenységük megszervezése. A termelők gyenge piaci alkuereje kedvezőtlenül befolyásolta mind az értékesítést, mind a jövedelmezőséget. A magyar zöldség- és gyümölcságazat versenyképessége vegyes képet mutat: az erősségek mellett számos gyenge pont található, melyek veszélyeztetik a piacra jutási esélyeket. Az ágazat szerkezetátalakítása nem fejeződött be; a jelenlegi helyzet nem hasonlítható az évtizedeken át piacgazdaságon edződött nyugat-európai országokéhoz. A piaci verseny erősödése, a kereslet-kínálat összhangjának hiányosságai, az új piaci körülményekhez való alkalmazkodás a változtatások sorát igényli. A zöldség és gyümölcságazat fejlesztése azért indokolt, mert a közép-európai régió más országaihoz viszonyítva Magyarország jó adottságokkal rendelkezik. Mindkét ágazat egyik erőssége lehetne a kiterjedt belső piacra termelés. Lehetőséget jelent a biotermékek, különlegességek, „hungarikumok” termelése, a réspiacok igényeinek kielégítése. Egyelőre azonban versenyhátrány érvényesül, és számolni szükséges azzal, hogy az elkövetkező években tovább nő a friss áruk behozatala. Nemzeti, fogyasztói és gazdálkodói érdek, hogy mindkét ágazat 2013-ig a kívánatos fejlődési pályára álljon. Ennek eléréséhez azonban sok a teendő, több innováció, fejlesztés, eredményesebb együttműködés szükséges. Forrást a fejlesztésekhez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásai nyújthatnak. - The Hungarian fruit and vegetable sector’s preparation for EU accession was not particularly successful and the experiences and results to date of our EU membership have been uneven. There have so far been more negative consequences of accession, which threaten the sector’s future, than positive returns. As a result of earlier weaknesses – disorganisation, archaic technical standards, deficient logistical systems, a partitioned land ownership structure, and extremely differentiated production (farming) standards – market losses and structural tensions arose domestically. Collaboration and cooperation among farmers, and the organisation of their sales activities, began late and took off slowly. Producers’ weak position in market negotiations influenced both sales and income unfavourably. The Hungarian fruit and vegetable sector’s competitiveness presents a mixed picture: besides the strengths, numerous weaknesses can be found that endanger the chances of accessing the market. The structural transformation of the sector has not been completed and the current situation cannot be compared to that of West European countries with decades of market economy training. Growing market competition, deficiencies in the balance of supply and demand, and adaptation to new market conditions require a whole series of changes. Development of the fruit and vegetable sector is justified because, in comparison to other countries in the Central European region, Hungary has good attributes. One of the strengths of each sector could be producing for the expanded internal market. Production of organic, speciality and “Hungaricum” produce offers an opportunity to meet the demands of niche markets. For the moment, however, competitive disadvantage prevails and we must reckon with imports of fresh produce increasing in the coming years. It is in the national, consumer and farming interest that both sectors embark on the desired development path by 2013. Much needs to be done, however, to achieve this: more innovation, development and effective cooperation is required. Development resources could be offered by the New Hungary Rural Development Programme grants.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History