Files

Abstract

Az ültetvényerdők elterjedését az erdők szociális, jóléti szolgáltatásai iránti igények idézték elő. Ma világszerte elterjedt a fenyők, nyárak, Eucalyptus minő-sített fajtáinak mezőgazdasági földeken agronómiai módszerekkel való termelé-se. A világ hengeresfa ellátásának egyharmada az összes erdőterület 3-5%-át ki-tevő ilyen ültetvényekből származik. Hazánk klímája kedvező az akác és a nyárak telepítésére. A tanulmányban közölt kísérleti eredmények meggyőzőek az eljárás hazai bevezetéséhez. Az évi fanövedék hektáronként azonos 4-5 t búza árával, a belső kamatláb 7,4-8,7%. A kitermelt faanyag különböző megmunkálá-sok után versenyképes export árualap, komparatív előnyökkel, kedvező RCA in-dexszel. Nagy szerepet kaphat az akác az energiatermelésben is. Az agrár-szerkezetváltás igénye már folyamatosan felmerült. Az AKI teszt-üzemi vizsgálatai szerint a vetésterület közel harmada az agrártámogatások mel-lett is veszteséges. Az élelmiszerek világpiaci helyzetét és az agrártámogatások rendszerének változásait figyelembe véve az AKI 450-650 ezer ha szántón műve-lési ág változást tart szükségesnek. A kivonásra kerülő földek mintegy fele al-kalmas az akác és a nemes nyár ültetvényszerű telepítésére. A telepítések hoza-déka tovább növelhetné a fatermékek exportját. Az állományok fejlődésével le-hetőség nyílik a fa kémiai (cellulóz, metanol stb.) feldolgozására. Az ültetvényer-dők intenzív kultúrának tekinthetők, ahol magas élőmunkaigény jelentkezik. Itt az alulképzett munkaerő, fiatal és idős korúak foglalkoztathatók. A távlati föld-használattal kapcsolatos döntések meghozatalához gazdaságossági számítások, különböző hatékonysági vizsgálatok mielőbbi megindítása kívánatos. A rentábilis földhasználat kialakításához a vidékfejlesztési forrásokból évi 20-25 ezer ha erdő telepítése célszerű. - The expansion of tree plantations was the result of demand for the social and welfare benefits provided by forests. The cultivation of classified species of pine, poplar and eucalyptus on agricultural land, using agronomic methods, has spread across the globe. A third of the world’s supply of cylindrical trees originates from such plantations, which comprise 3-5% of all forest area. Hungary’s climate is favourable for the planting of acacia and poplar. The experimental results of the study are persuasive in terms of introducing this procedure domestically. Each hectare of annual saplings is equivalent to the price of 4-5 tonnes of wheat; the internal rate of interest is 7.4-8.7%. Following various dressing processes, the cut of timber is a competitive export commodity reserve, with comparative advantages and a favourable RCA index. Acacia could also play a significant role in energy production. The demand for structural changes in agriculture has constantly been raised. According to the trial-works investigations of the Agricultural Economics Research Institute (AKI) close to a third of sown area is loss-making even with agricultural subsidies. Taking into account the world market situation regarding food, and changes in the system of agricultural subsidies, AKI deems it necessary to change the type of cultivation being carried out on 450-650 thousand hectares of arable land. About half of the land to be withdrawn is suitable for the plantation-style planting of acacia and poplar. The returns on planting can increase timber exports. With development of the stock, opportunities arise for chemical processing of the wood (cellulose, methanol, etc.). Tree plantations can be viewed as an intensive culture requiring a high degree of human labour. The under-skilled workforce, the young and the old can be employed here. In order to make decisions related to long-term land usage, the earliest possible initiation of economic efficiency calculations and effectiveness tests are desirable. For the purposes of developing profitable land usage, the goal is the planting of 20-25 thousand hectares of forest annually, from regional development resources.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History