Files

Abstract

Az Európai Unióban 2004-ben 13,9% a nem fosszilis, megújuló energiahor-dozók részaránya az energiatermelésben, amelyet 2010-re 22,1%-ra terveznek emelni. Hazánkban ez az arány 2004-ben 0,9%, amelyet 2010-re 3,6%-ra kellene emelnünk; ezt vállaltuk csatlakozásunkkor. A következő hat évben négyszeresére kell növelni a megújuló energiahordozók termelését, felhasználását. Heves megyében is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az a törekvés, hogy növekvő energiaigényét minél kedvezőbb áron tudják kielégíteni. Az imént emlí-tett mindkét alapvető szempontnak megfelel az, ha minél teljesebb mértékben hasznosítják a megyékben található biomassza energetikai tartalékokat. A szerző irányításával a Károly Róbert Főiskola kutatói, oktatói a Gyöngyös Körzete Kistérség Területfejlesztési Társulás megbízása alapján részletes primer és szekunder kutatásokkal felmérték a Heves megyében évente képződő tüzeléses energiatermelésre hasznosítható szántóföldi melléktermék, szőlővenyige, gyü-mölcsfa-nyesedék, erdei biomassza mennyiségét, kiszámították annak energia-tartalmát. Kidolgozták egy energiaerdő program legfontosabb elemeit, a megva-lósítás kritériumait, szervezeti-szervezési feltételeit és a program várható hatása-it. Feltárták egy létrehozandó Heves Megyei Biomassza Energetikai Klaszter alapítási, működési feltételeit. A biomassza Heves megyei energetikai hasznosítása szempontjából különleges jelentősége van annak a ténynek, hogy itt működik az ország legnagyobb lignit alapú villamos erőműve, a Mátrai Erőmű Rt., amely jelentős erőfeszítéseket tett a környezetterhelés csökkentésére. A Mátrai Erőmű Rt. jelentős volumenű és hatású biomassza együttégetési programot dolgozott ki, amely a jövőben lehetővé teszi a megyében képződő ilyen jellegű tüzelőanyagok hatékony és környezetkímélő fel-használását. Ez a tanulmány feltárja a megye egyik fontos energetikai nyersanyagtartalé-kát, amely összesen 429 ezer tonna évente képződő, illetve egy energiaerdő prog-ram során megtermelhető égetéses hasznosításra alkalmassá tehető biomasszát jelent, amelynek 6 millió 337 ezer gigajoul az energiapotenciálja. Ennek túlnyo-mó része ma semmilyen formában nem hasznosul, sőt a környezetet súlyosan ká-rosító módon égetik el a szántóföldeken, a szőlőkben, a gyümölcsösökben és az erdő véghasználatok területén. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The proportion of non-fossil, renewable energy produced in EU was 13.9% in 2004; the plan is to increase this to 22.1% by 2010. In Hungary, this proportion was 0.9% in 2004 and needs to be raised to 3.6% by 2010 in order to meet the commitment given as part of the country’s EU accession. We have to increase the production and utilisation of renewable energy fourfold over the next six years. Efforts in Heves County to satisfy energy requirements as cost-effectively as possible are also gaining in increasing significance. Maximised utilisation of the county’s biomass energy reserves satisfies both the fundamental aspects previously mentioned. Commissioned by the Small Area Regional Development Association of Gyöngyös District and lead by the author, the researchers and teachers of the Károly Róbert Institute of Higher Education used detailed primary and secondary research to measure the volume of arable land by-products, vine cut-offs, fruit tree clippings and forestry biomass available annually for use in thermal energy production in the county, and calculated its energy content. They worked out the most important elements of an energy-forest programme, together with implementation criteria, organisational requirements and the programme’s potential effects. They explored the requirements for establishing and operating the planned Heves County Biomass Energy Cluster. It is significant in the context of Heves County’s utilisation of biomass for energy production that the county is home to the country’s largest lignite (brown coal) fuelled electrical power plant, the Mátrai Erőmű Rt., which has made significant efforts to reduce environmental pollution. The Mátrai Erőmű Rt. has developed a combined firing programme for biomass of significant volume and efficacy that will, in the future, enable the effective and environmentally sound utilisation of such fuels in the county. This paper explores one of the county’s important energy raw material reserves, which equates to 429,000 tonnes of biomass suitable for burning or what could be produced in the course of an energy-forest programme, with an energy potential of 6,337,000 gigajoules. Currently, little of this material is utilised in any form and is, in fact, burned on arable lands, vineyards, orchards and on forest wastelands, in a manner that causes serious environmental damage.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History