Files

Abstract

Subject and purpose of work: The aim of the article is to present forms of cooperation between local authorities and non-governmental organisations, taking into consideration the model of cooperation between public administration and NGOs and legal aspects. Materials and methods: The research part of the article is based on the secondary data from “Barometr Współpracy 2009” (Cooperation Barometer 2009) report and the research results from the authors’ analysis of the selected examples of good practices of cooperation undertaken by the units of territorial self-government in the Lublin Province. The forms of cooperation and the amount of public funds devoted to the activities of the non-governmental organisations have been analysed. Moreover, the examples of cooperation realized by self-governments in the Lublin Province have been provided. Results : The present analysis has demonstrated that the development of cross-sectoral cooperation requires more commitment from its partners. The parties should adjust the model solutions to existing possibilities and local resources. Conclusions : The creation of an appropriate model of cooperation between local authorities and nongovernmental organisations is a positive example of creativity, activity and development of both types of sectors, which will unquestionably be appreciated by local communities.------Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie form współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz aspektów prawnych. Materiały i metody: W części badawczej wykorzystano zarówno dane wtórne pochodzące z Raportu „Barometr współpracy 2009” oraz wyniki badań własnych związanych z analizą wybranych przykładów dobrych praktyk współpracy podjętej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Dokonano analizy form kooperacji oraz wielkości środków publicznych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem działalności organizacji pozarządowych. Odniesiono się do przykładów współpracy zrealizowanych przez samorządy z województwa lubelskiego. Wyniki : Z przeprowadzonych analiz wynika, że zagadnienie budowania współpracy międzysektorowej wymaga większego zaangażowania partnerów w tym zakresie. Powinni oni modelowe rozwiązania dostosowywać do istniejących potencjałów i zasobów lokalnych. Wnioski : Wypracowanie właściwego modelu współpracy jednostki samorządowej i organizacji pozarządowej stanowi pozytywny przejaw kreatywności, aktywności i rozwoju obu sektorów, który z pewnością docenią społeczności lokalne.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History