Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The aim of the paper was to identify a capacity competitiveness in the agriculture of the EU and the USA in 2002-2014. Resources of agricultural land and labour force, as well as capital inputs were presented. Then proportions between factors of production and factor productivity measured by agricultural output value were assessed. Both structure of agricultural holdings and structure of agricultural land use were also analysed. Taking into account favourable proportions between factors of production, higher factor productivity and a larger scale of advancement of concentration processes, it can be said that the competitive position of the US agriculture is stronger. / Synopsis. Celem artykułu było zidentyfikowanie konkurencyjności zasobowej rolnictwa UE i USA w latach 2002-2014. Przedstawiono wielkość zasobów ziemi i pracy oraz nakładów kapitału w rolnictwie UE i USA, a następnie dokonano oceny relacji pomiędzy czynnikami produkcji i efektywności ich wykorzystania mierzonej wartością produkcji rolniczej. Analizie poddano również strukturę obszarową gospodarstw rolnych i strukturę użytkowania ziemi w tych gospodarstwach. Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować konkluzję, że silniejszą pozycją konkurencyjną determinowaną korzystniejszymi relacjami między czynnikami produkcji, efektywnością gospodarowania i większą skalą zaawansowania procesów koncentracji odznacza się sektor rolny USA.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History