Files

Abstract

Magyarország sem térhet ki a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelését célzó világgazdasági verseny elől, elsősorban az exportpiacok védelme, de a hazai fogyasztók megtartása érdekében is. A kelet-európai EU-tagállamokhoz viszonyítva e versenyben jelenleg helytállunk, ugyanakkor szembesülni kell azzal, hogy a hatékonyság mértéke ágazatonként és üzemenként rendkívül differenciált, ami jelentős tartalékok meglétére utal. Az agrárirányítás azonban nem teheti meg, hogy egyoldalúan csak a hatékonyság szempontjának rendelje alá a mezőgazdaság üzemi és termelési szerkezetét, mert a foglalkoztatási és a környezetvédelmi (természetvédelmi) aspektusok szintén figyelmet érdemelnek. Fontos lenne elérni, hogy a mezőgazdaság eltartóképessége legalább egyes régiókban (Tiszántúl, Észak-Magyarország, Dél- Dunántúl) javuljon (a termelés belterjesítése révén). A hatékonyság és a foglalkoztatás növelésére irányuló törekvések ütköztetése alapján mi jelenleg kétféle országos szintű mezőgazdaság-fejlesztési stratégiát különböztetünk meg: az egyik a hatékonyságorientált, a másik a foglalkoztatásorientált fejlesztés. Mindkét stratégia mögött más-más érdekeltség, üzemtípus (és méret), termelési szerkezet, végső soron mezőgazdasági szektor áll. Az egyik vagy másik stratégia előtérbe állítása politikai döntés, pontosabban döntéssorozat kérdése. Szükségesnek tartjuk azonban, hogy az elmúlt évtizedek gyakorlatától eltérően, a stratégiai döntések megalapozásánál egzakt, a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziókat egyaránt figyelembe vevő hatásvizsgálatokra kerüljön sor. -------------- Hungary cannot avoid the global economic competition aimed at increasing the efficiency of agricultural production, mainly to protect our export markets but in order to keep the domestic consumers as well. Compared to other Eastern European Union Member States currently we are doing well, but we have to face the fact that the level of efficiency among sectors and among plants is extremely diverse, which indicates the existence of substantial reserves. The agricultural administration, however, cannot afford to unilaterally subordinate the efficiency of agricultural production and operating structure. The occupational and environmental aspects also deserve attention. It would be important to improve the carrying capacity of our agriculture, at least in some regions (Transtisza, Northern Hungary, Southern Transdanubia), due to local production. Confronting efforts for efficiency and efforts for employment, at the national level we can distinguish two types of agricultural development strategies: one is efficiency-oriented, the other is employment-oriented development. Both strategies are backed by different interests, plant type (and size), production structure. Supporting one or the other strategy is a political decision or, more accurately, a sequence of decisions. We are convinced that, unlike in past decades of practice, the foundation of the strategic decisions exact, economic, social and environmental dimensions have to be taken into account when carrying out impact assessments.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History