Files

Abstract

CAP reform in 2003 including the reduction in subsidies to animal production and the essential changes in the Polish system of direct payments (payments attached to the surface of grasslands and fodder crops, depending on the livestock density in terms feed units per hectare of agricultural land > 0.3) in 2007 can contribute to changes in the structure of the animal production. There are reasons for expecting a growth of meat cattle breeding. In extensive farms participating in the agri-environmental programs and farms specializing in agri-tourism an interest in breeding horses, sheep (particularly races threatened with extinction) and goats can grow. Practically limitless possibilities of selling the horse products exist in the European markets, both live animals and meat. From an economic point of view horse breeding can become a chance for extensive farms. / Synopsis. Reforma WPR z 2003 r. redukująca premie do produkcji zwierzęcej oraz zmiany w polskim systemie płatności bezpośrednich (od 2007 r. płatności uzupełniające do powierzchni użytków zielonych oraz powierzchni paszowych uzależnione od obsady zwierząt żywionych systemem wypasowym większej niż 0,3 SD/ha) mogą przyczynić się do zmian struktury produkcji zwierzęcej. Istnieją przesłanki by przypuszczać, że wzrośnie chów bydła mięsnego. W gospodarstwach ekstensywnych, realizujących programy rolnośrodowiskowe, oraz w gospodarstwach agroturystycznych może wzrosnąć zainteresowanie chowem koni i owiec (szczególnie lokalnych ras zagrożonych wyginięciem) oraz kóz. Na rynkach europejskich istnieją praktycznie nieograniczone możliwości zbytu koniny, zarówno żywca, jak i mięsa. Z ekonomicznego punktu widzenia hodowla koni może być zatem szansą dla ekstensywnych gospodarstw rolnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History