Oddziaływanie wielkości ekonomicznej na zasoby pracy gospodarstwa rolniczego

The purpose of this study is an attempt to show the influence of farm economic size on the quantity and quality features of the manpower resources. The valuation of the quantity features was based on the number of fully employed workers working on farm. To valuate the quality features of the manpower resources the level of general and agricultural education was analyzed. The analysis showed that the most favourable structure of education featured farms which had 20 ESU of economic size and above. / Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wpływu wielkości ekonomicznej na cechy ilościowe i jakościowe zasobów pracy. Oceny cech ilościowych dokonano na podstawie liczby osób pełnozatrudnionych pracujących w gospodarstwach. Dla oceny cech jakościowych zasobów pracy przeprowadzono analizę poziomu wykształcenia ogólnego i rolniczego. Przeprowadzona analiza wykazała, że najkorzystniejszą strukturą wykształcenia wyróżniały się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 20 ESU i powyżej.


Other Titles:
Effect of economic size on the manpower resources of a farm
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197461
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197461
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197461
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
59-65
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)