Uwarunkowania dotyczące wprowadzania zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych

An attempt of showing the basic conditions for introducing the cross-compliance in agricul- tural farms is the purpose of this study. The analysis covers the theoretical aspects of cross- compliance. An assessment of the degree of its fulfillment in selected farms was done. / Synopsis. Celem tego opracowania jest próba ukazania podstawowych uwarunkowań związanych z wprowadzaniem zasady wzajemnej zgodności do gospodarstw rolnych. Analizą objęto teoretyczne aspekty funkcjonowania Zasady Wzajemnej Zgodności, jak również dokonano oceny zakresu spełnie- nia jej wymogów przez wybrane gospodarstwa.


Other Titles:
Conditions of introducing cross-compliance in agricultural farms
Issue Date:
2009-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196505
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196505
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196505
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 07, 22
Page range:
80-88
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)