Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Effects of changes in the Common Agricultural Policy (CAP) beyond 2013 and their impact on the position of EU agriculture in global markets ares discussed. The key questionarises as to whether the next CAP reform can support development of the EU agriculture in the long-term perspective. It was concluded that a pressure of current challenges, such as the economic crisis and the deficit of public finances, has shaped last proposals of the European Commission regarding the future of CAP. Thus, it is of interest to explore the possible new solutions in the CAP towards targeting the policy to specific programmes and beneficiaries. Instruments of crisis management as well as those of research & development seem to be the most preferable for the EU agriculture in the long-term perspective. / Synopsis. Przeprowadzono analizę kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Komisji Europejskiej z 2011 roku, oraz ich wpływu na pozycję rolnictwa unijnego na rynkach globalnych w nadchodzących latach. Stwierdzono, że planowane reformy WPR po 2013 roku nie sprzyjają wzmocnieniu rolnictwa unijnego w perspektywie długookresowej. Koncentrują się bowiem na osiągnięciu celów krótkoterminowych, wynikających z kryzysowej sytuacji gospodarczej i finansowej wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdaniem autorki zmiany WPR powinny iść w kierunku redukcji płatności bezpośrednich na korzyść instrumentów skierowanych na określone programy i zdefiniowanych beneficjentów. Wśród nich wiodącą rolę należy przypisać instrumentom wspomagającym rolników w sytuacjach kryzysowych oraz zapewniającym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do rolnictwa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History