Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej

This paper presents the possibility of changes in the Common Agricultural Policy after 2013. Attention was drawn to the European Commission's proposals which result from discussions with representatives of various disciplines and backgrounds as well as the results of studies of other institutions. Purpose of the study was to present a variety of positions with a particular emphasis on the ongoing negotiations on the multiannual financial framework for the years 2014 to 2020. The need to cope with competition from countries around the world and provide food security for EU citizens while respecting the environment and concern for the health of plants and animals, to be counted as priority challenges facing the representatives of the EU Member States. / Synopsis. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zmian we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku. Zwrócono uwagę na propozycje Komisji Europejskiej będące efektem dyskusji z przedstawicielami wielu dziedzin i środowisk jak również na rezultaty badań innych instytucji. Celem opracowania było przybliżenie różnych stanowisk z położeniem szczególnego nacisku na toczące się negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014 – 2020. Konieczność sprostania konkurencji państw z całego świata, a także zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom Unii Europejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i trosce o zdrowie roślin i zwierząt, należy zaliczyć do priorytetowych wyzwań dla przedstawicieli państw członkowskich UE.


Other Titles:
Actual challenges for the common agricultural policy
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190941
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190941
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190941
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
79-88
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)