Wpływ środków pomocowych WPR 2007-2013 na zmiany w wybranych gospodarstwach rolnych

The paper presents partial results of empirical research conducted in three Polish provinces: Łódzkie, Małopolskie and Opolskie on a sample of 60 agricultural holdings which differ in terms of economic size. The study was conducted by interviewing managers of individual farms. Most of the farmers - managers of the surveyed households, recognized that European integration has a significant effect on the rate of implementation of innovation. In many cases it was a factor in forcing changes and adaptation to the requirements prevailing on the European market. / Synopsis. Artykuł przedstawia cząstkowe wyniki badań prowadzonych na próbie 60 gospodarstw różniących się pod względem wielkości ekonomicznej z trzech województw: łódzkiego, małopolskiego i opolskiego. Badania realizowano metodą wywiadu bezpośredniego z kierownikami indywidualnych gospodarstw rolnych. Większość kierowników badanych gospodarstw uznała, że integracja europejska miała istotny wpływ na szybkość wdrażania innowacji w gospodarstwach. W wielu przypadkach była czynnikiem wymuszającym zmiany i dostosowanie gospodarstw do wymogów panujących na rynku europejskim.


Other Titles:
Impact of the CAP 2007-2013 financial support to changes in the chosen farms
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190802
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190802
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190802
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
117-125
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)