Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Dokonano analizy zmian, które zachodziły w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych rolników w okresie poakcesyjnym. W okresie objętym badaniem utrzymywała się tendencja malejąca w liczbie osób ubezpieczonych w KRUS (spadek pomiędzy 2005 i 2015 rokiem o 10%). Zaobserwowano także podobną tendencję w relacji przeciętnej miesięcznej wartości emerytury brutto z KRUS oraz pozarolniczej przeciętnej miesięcznej wartości brutto do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podsumowano także wyniki przeprowadzonych badań dotyczących analizy regresji pomiędzy przeciętnymi wydatkami na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz przeciętnym poziomem miesięcznych świadczeń emerytalno-rentowych. W badaniach wykorzystano miary struktury, korelacji liniowej Pearsona, regresji liniowej (wraz z najważniejszymi miarami odnoszącymi się do obliczanego modelu) oraz testów istotności.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History