Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest zbadanie poziomu i ocena przestrzennego rozkładu kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze jakości zdrowia na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W analizie wykorzystano wybrane metody taksonomii wielokryterialnej do oszacowania indeksu syntetycznego WSKLz oraz metody aglomeracyjne do grupowania obiektów o względnie jednorodnej strukturze wewnętrznej. Przyjęto założenie, że występuje współzależność pomiędzy poziomem kapitału zdrowotnego WSKLz a typem gminy wyodrębnionej w procedurze Dynamic clouds clustering Diday’s ze względu na struktury składowe poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według typologii Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW). Uzyskane wyniki wskazują na nierównomierny rozkład kapitału zdrowotnego, nie dają jednak podstaw do przyjęcia weryfikowanej hipotezy. Badaniem objęto obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego zdefiniowane zgodnie z kryterium administracyjnym GUS, jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. Głównym źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS i etap I MROW.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History