Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań była ocena poziomu samowystarczalności energetycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Na poziomie województw przedstawiono produkcję energii elektrycznej, jej stosunek do energii zużytej, wielkość i dynamikę zmian produkcji energii odnawialnej w latach 2010-2016 oraz jej udział w produkcji ogółem. Scharakteryzowano autonomiczne regiony energetyczne, jako struktury pozwalające dążyć do samowystarczalności energetycznej. W badaniach i analizach posłużono się metodą porównawczą oraz zestawieniem poszczególnych kategorii według analizowanych wartości. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że ważną rolę w osiąganiu samowystarczalności energetycznej pełnić będą mikro i małe instalacje bazujące na lokalnych zasobach.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History