Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Analizie poddano lokalny system gospodarki odpadami w gminie Biecz położonej w województwie małopolskim. Dane o charakterze wtórnym uzupełniono wybranymi wynikami badań własnych zrealizowanych w 2016 roku na próbie 312 mieszkańców gminy. Dane pozyskano przy użyciu autorskiego formularza ankiety osadzonej na dysku Google. Dotyczyła ona postaw mieszkańców względem problemu pozbywania się odpadów i ich opinii nt. funkcjonowania tej ważnej sfery lokalnej gospodarki. Celem badań była z jednej strony, krytyczna ocena przyjętych przez władze samorządowe rozwiązań w zakresie odpadów, z drugiej zaś, próba wskazania działań jakie gmina mogłaby podjąć, doskonaląc swój system gospodarki odpadami. Do działań takich zaliczono m.in. edukację mieszkańców, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, eliminację renty konsumenta przez różnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów, a także kontrole – nie tylko deklaracji składanych przez mieszkańców, ale przede wszystkim prawidłowości procesu pozbywania się odpadów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History