Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2015 roku. W badaniach sondażowych wzięło udział 50 przypadkowo wybranych respondentów z ogólnej liczby 131 zarejestrowanych oraz 110 aktywnie działających przedsiębiorstw na badanym obszarze. Najważniejszymi źródłami informacji o funduszach UE były dla badanych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. W opinii respondentów warunki dla rozwoju przedsiębiorczości po akcesji Polski do UE znacznie się poprawiły (68,0%). Jednak jedynie 12,0% respondentów skorzystało z dofinansowania unijnego przewidzianego w ramach programów dostępnych w PROW na lata 2004-2006 i 2007-2013. Dochody z działalności gospodarczej dla większości respondentów pozostawały na takim samym poziomie jak przed integracją z UE (48,0%), natomiast 46,0% badanych osób zauważyło wzrost swych dochodów. Według respondentów do korzyści z wstąpienia do UE należy zaliczyć: obniżkę cen, ceł i podatków (58,0%) oraz korzystne zmiany w prawie (36,0%), wynikające z bardziej ujednoliconej polityki względem MSP, a także większą opłacalność produkcji (26,0%). Spośród trudności większość respondentów (58,0%) zauważyło duży wzrost konkurencji z powodu powstawania nowych działalności gospodarczych w najbliższej okolicy oraz ponoszenie dodatkowych wydatków na dostosowanie się do standardów wymaganych przez UE (24,0%). Zdecydowana większość respondentów (88,0%) nie skorzystała z programów pomocowych UE, głównie z powodu ich dużego skomplikowania oraz zbyt zbiurokratyzowanych procedur (82,0%).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History