Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem pracy jest próba wskazania kluczowych czynników związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, mających wpływ na zachowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Wykorzystano wskaźniki udziału trwałych użytków zielonych, gruntów ugorowanych i odłogowanych oraz powierzchni ekologicznych w strukturze użytków rolnych. Praca ma charakter opisowy i stanowi przyczynek do dalszych rozważań w omawianym obszarze badawczym. Stwierdzono, że struktura użytków rolnych może mieć wpływ na poziom różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History