Zatrudnienie a intensywność rolnictwa państw Unii Europejskiej

The objective of the article is to discuss employment in the context of the agriculture intensity in European Union countries based on selected features. The analysis was conducted for 2016. Research was examined using the cluster analysis. The following diagnostic features were used for the analysis: share of working population in agriculture with low educational attainment in total working population (%), share of working population in agriculture in total working population (%), labour productivity in agriculture (EUR/AWU), distribution of GVA by primary sector (%), share of UAA managed by farms with high input intensity per ha (%), average economic farm size (SO/holding in EUR). As a result of the cluster analysis, the examined regions were divided into four groups. According to the results, in countries with high levels of employment in agriculture, the share of added value provided by the agricultural sector is usually smaller. However, in countries with a lower share of people employed in agriculture, the intensity of agriculture is usually higher. / Synopsis. Celem artykułu jest omówienie zatrudnienia w kontekście intensywności w rolnictwie państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Analizę przeprowadzono dla 2016 roku. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: udział ludności czynnej zawodowo w rolnictwie z niskim poziomem wykształcenia w całkowitej liczbie ludności czynnej zawodowo (%), udział ludności zatrudnionej w rolnictwie w ludności zatrudnionej ogółem (%), produktywność pracy w rolnictwie (EUR/AWU), udział wartości dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy (%), udział użytków rolnych zarządzanych przez gospodarstwa o dużej intensywności w użytkach rolnych ogółem (%) oraz średnia ekonomiczna wielkość gospodarstw (SO/gospodarstwo w EUR). W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na cztery grupy. Zgodnie z wynikami w państwach o wysokim poziomie zatrudnienia w rolnictwie zwykle mniejszy jest udział wartości dodanej dostarczanej przez sektor rolniczy. Natomiast w państwach o niższym udziale zatrudnionych w rolnictwie intensywność rolnictwa jest z reguły większa.


Other Titles:
Employment and Intensity of Agriculture of European Union Countries
Issue Date:
Sep 30 2018
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/280732
ISSN:
2081-6960
Language:
Polish
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 18, 33, Part 3
Page range:
238-247
JEL Codes:
E24; J24; J43
Note:
eISSN 2544-0659
 Record created 2018-12-03, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)