Files

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie uzasadnienia wykorzystania biomasy z rolnictwa do celów energetycznych. Powinno to służyć wypełnieniu przez Polskę zadań zgodnie z Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) w 2020 roku. Wykorzystanie lokalnej biomasy powinno zmierzać do podnoszenia konkurencyjności regionalnej w oparciu o endogeniczny, regionalny potencjał. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność produkcji energii cieplnej i elektrycznej (CHP) w systemie rozproszonym w niewielkich lokalnych elektrociepłowniach. Polska jest krajem o wysokim potencjale biomasy. Przedstawiono również aktualny stan rozwoju sektora biogazowego oraz wykorzystywanych surowców. Warunkiem rozwoju tego sektora jest ciągłe dążenie do uzyskania wysokiej efektywności ekonomicznej produkcji energii z biogazu, pozwalającej w przyszłości konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History