SELECTED ASPECTS OF AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES IN POLAND

Subject and purpose of work: The aim of this article is to present selected aspects of agricultural advisory services in Poland as one of the most important cells of knowledge transfer influencing the development of agriculture and rural areas. Materials and methods: Based on the analysis of the available literature and existing legislative acts an attempt was made to discuss the changes that had occurred both in terms of the organization of agricultural extension in Poland, as well as in the substantive content dealt with by advisory services. Based on secondary sources the noticeable tendency of changes in the agricultural counselling system in Poland have also been defined. Results : In this paper special attention has been paid to the need of creating such an agricultural extension system in which all the institutions and organizations forming it would have conditions to develop effective forms of cooperation aimed at the development of rural areas. Conclusions : Since agricultural extension centres are not able to perform all the tasks imposed on them there appears a chance for the new entities, e.g. private consulting firms.-----Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów doradztwa rolniczego w Polsce jako jednego z ważniejszych ogniw transferu wiedzy wpływających na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Materiały i metody: Na podstawie analizy dostępnej literatury i obowiązujących aktów prawnych podjęto próbę przedstawienia zmian, jakie zachodziły zarówno pod względem zorganizowania doradztwa rolniczego w Polsce, jak i w treściach merytorycznych realizowanych przez służby doradcze. Na podstawie źródeł wtórnych określono także zauważalne tendencje zmian w systemie doradztwa rolniczego w Polsce. Wyniki : W artykule szczególną uwagę zwrócono na potrzebę stworzenia takiego systemu doradztwa rolniczego, tak by wszystkie instytucje i organizacje go tworzące miały warunki do wypracowania skutecznych form współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wnioski : Ośrodki doradztwa rolniczego nie mają możliwości realizacji wszystkich nakładanych na nie zadań i pojawia się szansa dla nowych podmiotów np. prywatnych firm doradczych.


Other Titles:
WYBRANE ASPEKTY DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
Issue Date:
2016-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/250246
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/250246
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), 09, 3
Page range:
121-131
JEL Codes:
Q16
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)