Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Subject and purpose of work: The subject of the study is the presentation of naturally valuable areas in which non-production related functions can be performed apart from the production related ones. The purpose of this article is to address the issue of functions of naturally valuable areas with the focus on their importance for economic and social activity. Materials and methods: The present analysis has been based on the specialist research literature as well as on the data obtained from local government bodies. The induction and deduction methods as well as critical literature analysis have been used. Results and conclusions: The results of the study confirmed that non-production related functions play a significant role in social life and, above all, they can impact the improvement of people’s physical and mental health. They can also provide some valuable raw materials including forest undergrowth while the principles of sustainable growth are followed.-----Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań jest przedstawienie obszarów przyrodniczo cennych, na których poza funkcjami produkcyjnymi można realizować funkcje pozaprodukcyjne. Celem opracowania jest zaprezentowanie funkcji obszarów przyrodniczo cennych, a głównie ich znaczenia w działalności gospodarczej i społecznej. Materiały i metody: Do opracowania wykorzystano literaturę specjalistyczną pochodzącą z opracowań naukowych, jak i danych organów samorządowych. W opracowaniu zastosowano metodę indukcyjną i dedukcyjną oraz krytyczną analizę literatury. Wyniki i wnioski: Wyniki badań potwierdziły, że funkcje pozaprodukcyjne odgrywają również ważną rolę w życiu społecznym, a przede wszystkim mogą wpływać na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Mogą także dostarczać bardzo wartościowych surowców uwzględniając runo leśne przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History