THE POTENTIAL OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS AND THEIR IMPACT ON TOURISM DEVELOPMENT – THE KAMPINOS NATIONAL PARK

Subject and purpose of work: The present article concerns selected components of the tourism potential of the Kampinos National Park. The aim of the study is to examine the economical capabilities of environmentally valuable areas by referring to the rule of sustainable development. Methods and materials: The present analysis has looked in particular on basic tourism resources including the elements of tourism infrastructure within the park’s area. Results : The Kampinos National Park is unique on the European scale due to its location, natural and landscape values. Its high tourist potential is appreciated by numerous visitors. Conclusions : The Park’s environment needs to be properly managed and protected. The present preservation economy of the park should be altered so as to follow the sustainable development rules. Such an approach ensures preserving natural values in an unchanged state and contributes to the improvement of economical living conditions of the local community.-----Przedmiot i cel pracy: Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wybranych składników potencjału turystycznego Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem pracy jest pokazanie możliwości gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Materiały i metody: Analizie poddano w szczególności podstawowe zasoby turystyczne, w tym elementy zagospodarowania turystycznego na terenie parku. Wyniki : Kampinoski Park Narodowy pod względem położenia oraz walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych nie ma swojego odpowiednika w Europie. Jego wysoki potencjał turystyczny jest doceniany przez wielu odwiedzających. Wnioski : Środowisko parku należy chronić i właściwie nim gospodarować. Należy odejść od dotychczasowego podejścia konserwatorskiego do gospodarowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejście takie gwarantuje zachowanie walorów przyrodniczych w niezmienionym stanie i przyczynia się do poprawy ekonomicznych warunków życia lokalnej społeczności.


Other Titles:
POTENCJAŁ OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH I ICH ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Issue Date:
2016-04
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/250243
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/250243
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), 09, 3
Page range:
94-102
JEL Codes:
Q56
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)