Files

Abstract

Subject and purpose of work: The purpose of the study was to identify the role of commune selfgovernment in sustainable development of environmentally valuable areas in the Lublin Province. Materials and methods: The study was based on the review of the literature in the area and the author’s reflections based on her studies on the functioning of commune self-governments located in environmentally valuable areas which she carried out in 2013 in 30 communes. Results : The realisation of sustainable commune development is possible due to the policy of sustainable development. One of the integral elements of this policy is environmental policy, apart from economic and social policies. Commune self-governments that have been examined in the Lublin Province with reference to their realisation of policy of sustainable development concentrated mainly on environmental policy. They did not support pro-ecological companies sufficiently enough, which was not conducive to the improvement of environmental competitiveness of the communes. Conclusions : The main challenge for implementing the policy of sustainable developement by particular commune self-governments which are environmentally valuable is the activation of cooperation mechanisms aimed at improving environmental competitiveness of the communes.-----Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie roli samorządów gminnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Materiały i metody: Pracę oparto na przeglądzie literatury przedmiotu oraz własnych refleksjach autorki, poczynionych na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w 30 gminach, dotyczących funkcjonowania samorządów gmin przyrodniczo cennych. Wyniki : Realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy umożliwia polityka zrównoważonego rozwoju. Jedną z integralnych jej składowych, obok polityki gospodarczej i społecznej, jest polityka ekologiczna. Badane w województwie lubelskim samorządy gminne w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju koncentrowały się głównie na polityce ekologicznej. W niedostatecznym stopniu wspierały przedsiębiorstwa proekologiczne, co nie sprzyjało poprawie konkurencyjności przyrodniczej badanych gmin. Wnioski : Wyzwaniem dla polityki zrównoważonego rozwoju władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych jest uruchomienie mechanizmu współpracy na rzecz wzrostu konkurencyjności przyrodniczej tych gmin.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History