Files

Abstract

Subject and purpose of work: The study deals with the issue of ecological agricultural farms from the West-Pomeranian Province, which are located close to or on valuable natural areas. It aims to describe the kinds of problems which accompany the activity of ecological farms situated on naturally valuable areas. Materials and methods: The review of the research studies was based on Polish and foreign literature was made. The analysis of the survey data collected from farmers working on ecological farms located close to or directly on valuable natural areas was also conducted. A sample of 765 farmers was used for the purpose of the study. Results : The data gathered from the survey have led to seven conclusions. It was proved that natural methods of production are desirable, on the one hand, as they help preserve the values of nature sites, but, on the other hand, they are considered by farmers as insufficiently developmental as far as valuable natural areas are concerned. Conclusions : It is therefore necessary develop and present different concepts of development resulting from the mutual support and interaction.-----Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są ekologiczne gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego położone w pobliżu lub na terenach obszarów przyrodniczo cennych. Celem pracy było scharakteryzowanie problemów, które towarzyszą działalności ekologicznych gospodarstw rolnych na terenach przyrodniczo cennych. Materiały i metody: Realizując temat dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej na dany temat oraz przeanalizowano dane ankietowe uzyskane od rolników mających ekologiczne gospodarstwa rolne zlokalizowane w pobliżu lub bezpośrednio na omawianych terenach. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie liczącej 765 rolników. Wyniki : Uzyskana wiedza pozwoliła na opracowanie 7 wniosków i potwierdzenie, że naturalne metody produkcji są z jednej strony wskazane do długotrwałego zachowania walorów obszarów przyrodniczo cennych, ale z drugiej strony uważane są przez rolników za mało rozwojowe właśnie ze względu na obszary przyrodniczo cenne. Wnioski : Konieczne jest wobec powyższego opracowanie i przedstawienie różnych koncepcji rozwoju wynikających z wzajemnego wspierania i współoddziaływania.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History