Poziom wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich województwa małopolskiego na tle Polski i wybranych krajów świata

The objective of the work is to determine the level of financial knowledge of women in rural areas as a group of potential addressees of programmes of financial education, and to compare the results with Poland and selected countries. Three domains which constitute the general level of financial knowledge were evaluated and these include: elementary knowledge about personal finances, financial behaviours as well as attitudes and preferences. The main data source was primary information obtained in personal research (interviews from 400 respondents). As seen from the conducted analysis, the area which requires urgent educational actions in the group of women inhabiting rural areas is that concerning basic financial knowledge. A particular emphasis should be placed upon the issues related to credit costs and cash loan calculations. In all the domains constituting the overall knowledge of financial knowledge women got lower results in comparison to men. Analysing the ratios obtained for Poland, we can conclude that in the case of the first and the second domain the results are consistent with the results in the selected countries, while differences have been observed in the case of the third domain. / Synopsis. Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy finansowej kobiet z obszarów wiejskich jako grupy potencjalnych adresatów programów edukacji finansowej oraz porównanie uzyskanych wyników z Polską i wybranymi krajami świata. Ocenie poddano trzy domeny, które składają się na ogólny poziom wiedzy finansowej: elementarną wiedzę z zakresu finansów osobistych, zachowania finansowe oraz postawy i preferencje. Głównym źródłem danych były informacje pierwotne pozyskane w badaniach własnych (kwestionariusz wywiadu, 400 respondentów). Badania przeprowadzono na terenie województwa małopolskiego. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, obszarem który wymaga pilnych działań edukacyjnych w grupie kobiet zamieszkujących obszary wiejskie jest moduł dotyczący podstawowej wiedzy finansowej. Szczególny nacisk należy położyć na zagadnienia związane z kalkulacją kosztów kredytów i pożyczek gotówkowych. We wszystkich domenach składających się na ogólny poziom wiedzy finansowej, kobiety z obszarów wiejskich uzyskały niższe wyniki, w porównaniu z mężczyznami. Analizując wskaźniki otrzymane dla Polski, można stwierdzić, że w przypadku pierwszej i drugiej domeny są one zbieżne z rezultatami zaprezentowanymi dla wybranych krajów świata, natomiast zaobserwowano różnice w przypadku trzeciej domeny.


Other Titles:
The Level of Financial Knowledge of Women in Rural Areas in Małopolskie Province against the Backdrop of Poland and Selected Countries
Issue Date:
2016-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.244358
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/244358
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/244358
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 31
Page range:
324-333
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)