Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015

The aim of the research presented in the article was to analyze the buying price volatility of broiler chicken in selected EU member states. Evaluation of variation was made using the standard deviation measured on the logarithmic difference of prices. The results show that there are big differences in price volatility in the individual EU member states. It has been shown that none of the time series is characterized by a normal distribution. / Synopsis. Celem pracy była analiza zmian cen tuszek kurczaków mięsnych typu brojler w Polsce i na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej. Oceny zmienności dokonano za pomocą wartości odchylenia standardowego mierzonego na różnicach logarytmicznych cen. Przeprowadzone badania wskazują, że występują duże różnice zmienności cen w poszczególnych krajach członkowskich UE. Wykazano, iż żaden z szeregów czasowych nie charakteryzuje się rozkładem normalnym.


Other Titles:
Changes in the prices of chicken meat in selected EU countries in the period 2009-2015
Issue Date:
2015-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.212776
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/212776
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/212776
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
61-69
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)