Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej

The paper examined the relationship between economic growth and development and ROA and ROE financial efficiency of commercial banks in EU countries. The data obtained show that in most EU countries there has not been Granger causality between the study variables, which means that between them there is not a statistically significant relationship. Economic growth had a statistically significant impact on the ROA and ROE financial efficiency of commercial banks in Greece, Ireland, Latvia, Poland and Hungary. In turn, economic development measured by GDP per capita influenced statistically significantly on the level of ROA and ROE financial efficiency of commercial banks only in Belgium. ROA financial efficiency of commercial banks had an impact on economic growth (GDP) in the Netherlands and Germany and on economic development (GDP per capita) in Belgium. ROE financial efficiency of commercial banks influenced statistically significantly on economic growth (GDP) in the Netherlands and Germany and on economic development (GDP per capita) in Luxembourg. / Synopsis. W pracy zbadano związek między wzrostem i rozwojem gospodarczym a efektywnością finansową ROA i ROE banków komercyjnych w krajach UE. Z uzyskanych danych wynika, że w większości krajów UE nie odnotowano przyczynowości w sensie Grangera między badanymi zmiennymi, co oznacza, że między nimi nie ma statystycznie istotnego związku. Wzrost gospodarczy miał statystycznie istotny wpływ na efektywność finansową ROA i ROE banków komercyjnych w Grecji, Irlandii, na Łotwie, w Polsce i na Węgrzech. Z kolei rozwój gospodarczy mierzony PKB per capita wpływał statystycznie istotnie na poziom efektywności finansowej ROA i ROE banków komercyjnych jedynie w Belgii. Efektywność finansowa ROA banków komercyjnych miała wpływ na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Belgii. Efektywność finansowa ROE banków komercyjnych wpływa statystycznie istotnie na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Luksemburgu.


Variant title:
Economic growth and development and the financial efficiency of commercial banks in the EU member states
Issue Date:
2015-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/207389
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/207389
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 15, Number 30
Page range:
128-139
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)