Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski

Rape is known to grow from approx. 4 thousand. years and now takes the intensity of his crops for food and industrial. The aim of the study was to show the significance of rape in agriculture and the economy. Examined was: the level and structure of fat consumption in Poland in the years 1965-2013, the area of cultivation, production and yields of oilseeds and oilseed rape in the years 2000-2013, the balance of foreign trade in raw materials and oil plants in 2007-2013, the balance of rapeseed and self-sufficiency Polish in the period 2000/2001-2012/2013. The development is based on a compact and continuous publications, information and reports IAFE CSO. The collected material was developed using the methods in the form of comparative horizontal and vertical analysis, statistical analysis, and evaluation of self-sufficiency was done by Kapusta method.Studies have shown dynamic development of rapeseed production in the early twenty-first century, caused by demand for its seeds for food and industrial purposes - mainly for the production of biofuels. / Synopsis. Rzepak jest znany w uprawie od ok. 4 tys. lat, a obecnie następuje natężenie jego uprawy na cele spożywcze i przemysłowe. Celem opracowania było ukazanie znaczenia rzepaku w rolnictwie i gospodarce. Zbadano: poziom i strukturę spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1965-2013, powierzchnię uprawy, zbiory i plony roślin oleistych oraz rzepaku w latach 2000-2013, bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami roślin oleistych w latach 2007-2013, bilans nasion rzepaku i samowystarczalność Polski w latach 2000/2001-2012/2013. Opracowanie powstało w oparciu o publikacje zwarte i ciągłe, informacje GUS oraz raporty IERiGŻ. Zgromadzony materiał został opracowany za pomocą metod: porównawczej w formie horyzontalnej i wertykalnej, statystycznej, a ocenę samowystarczalności dokonano metodą Kapusty. Badania wykazały dynamiczny rozwój produkcji rzepaku na początku XXI w., powodowany zapotrzebowaniem na jego nasiona na cele spożywcze i przemysłowe – głównie do produkcji biopaliw.


Other Titles:
Evolution of the place and role of rape in agriculture and Polish economy
Issue Date:
2015-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.207385
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/207385
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/207385
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
85-95
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)