Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej

The agricultural land is a fundamental and limited resource. His availability, distribution and the method of using, they are components of the agrarian question, which has national, regional and global dimension. The use of agricultural land is increasingly subject to international interactions. This trend will be exacerbated, bringing with it negative consequences, which is why the agrarian question should be the subject of further research. / Synopsis. Ziemia rolnicza jest podstawowym i ograniczonym zasobem. Jej dostępność, dystrybucja i sposób wykorzystania są składnikami kwestii agrarnej, która przybiera wymiar krajowy, regionalny i globalny. Wykorzystanie ziemi rolniczej podlega coraz mocniej oddziaływaniom międzynarodowym. Tendencja ta będzie się pogłębiać, niosąc ze sobą negatywne konsekwencje, dlatego kwestia agrarna powinna być przedmiotem dalszych badań naukowych.


Other Titles:
International agricultural land use conditions
Issue Date:
2015-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.202237
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/202237
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/202237
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
154-160
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)