Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

The article attempts to identify the most important determinants of development for the meat and poultry industries in Poland after accession to the European Union and the prospects of development for these two industries. The most important factors influencing the dynamic development of the meat and poultry industry in our country in the last decade undoubtedly included Poland's accession to the European Union, and the related opening of a large and wealthy market for our food. Appropriate preparation of the processing plants for open competition and the use of existing competitive advantages were also significant. The Polish meat industry and poultry industry in particular have made good use of the opportunity for dynamic development and expansion to foreign markets that opened up for them in 2004. / Synopsis. W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych determinant rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz perspektyw rozwoju obydwu branż. Do najważniejszych czynników mających wpływ na szybki rozwój przemysłu mięsnego oraz drobiarskiego w naszym kraju w minionej dekadzie, zaliczyć można wejście Polski do Unii Europejskiej, a w ślad za tym otwarcie dużego i zamożnego rynku zbytu na naszą żywność. Nie bez znaczenia było też odpowiednie przygotowanie samych zakładów przetwórczych do otwartej konkurencji oraz wykorzystanie posiadanych przewag komparatywnych. Polski przemysł mięsny, a zwłaszcza drobiarski dobrze wykorzystały szansę do szybszego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, jaka się przed nim otworzyła po 2004 roku.


Other Titles:
Determinants and development prospects for the meat and poultry industry during the Polish integration process with the European Union
Issue Date:
2015-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.202225
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/202225
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/202225
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 15, 30
Page range:
58-67
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)