Files

Abstract

The article concentrates on the analysis of economic mechanisms of export subsidies, which are currently used in agricultural trade. They induce numerous negative effects, leading to an ineffective allocation of resources on an international scale. The agreement reached in the recent years between WTO member states deals with, among others, a gradual elimination of export subsidies in a longer time span. Thus, more and more often research is done on the potential effects of resignation from using export subsidies. The article presents their short overview. / Synopsis. Artykuł koncentruje się na analizie ekonomicznych mechanizmów subsydiów eksportowych, które współcześnie stosowane są w handlu rolnym. Wywołują one wiele negatywnych efektów, prowadząc do nieefektywnej alokacji zasobów w skali międzynarodowej. Porozumienie osiągnięte pomiędzy krajami członkowskimi WTO dotyczy m.in. rozłożonej w czasie eliminacji subsydiów eksportowych. Coraz częściej podejmuje się zatem badania nad potencjalnymi skutkami rezygnacji ze stosowania subsydiów eksportowych. W artykule zaprezentowano ich niewielki przegląd.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History