Files

Abstract

Presented are some results of investigation of the structure of direct payments schemes in the EU member states, their influence on agricultural output and on entrepreneur income. For that purpose results of economic accounts for agriculture (EAA) were used. / Synopsis. Przedstawiono strukturę płatności bezpośrednich w wybranych krajach UE, oraz ich wpływ na wartość produkcji rolniczej i wielkość dochodu rolniczego. Podjęto próbę analizy skutków zmiany systemu dla Polski. Analizę oparto na wynikach makroekonomicznych pochodzących z Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History