Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych

In Europe, private forest owners have a key role in sustainable forests management, maintaining the productivity of forests and satisfy society's needs for wood. Private forests in Poland are 18.4% of the total forests area. They are characterized by high diversify, due to the size of the forest complexes as well as area and also distribution within the country. The existing legal solutions in the field of private forests are not sufficient. Seems to be necessary to introduce the possibility to organize forest owners so they can jointly lead forest management. In that context, it should also update the current regulation or introduce new legislation. Increasingly evident is the need to increase the effectiveness of management in private forests in Poland and to strengthening their environmental role. / Synopsis. W Europie właściciele lasów prywatnych mają kluczową rolę w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, utrzymaniu produkcyjności lasów oraz zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa na drewno. Lasy prywatne w Polsce to 18,4% powierzchni lasów. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem, zarówno ze względu na wielkość kompleksów leśnych, jak i powierzchnię należącą do jednego właściciela, a także rozmieszczenie w obrębie kraju. Obecnie funkcjonujące rozwiązania prawne w zakresie lasów prywatnych są niewystraczające. Niezbędne zdaje się być wprowadzenie możliwości organizowania się właścicieli lasów tak, aby mogli wspólnie prowadzić gospodarkę leśną. W tym, też kontekście należy zaktualizować obecnie obowiązujące przepisy lub wprowadzić nowe regulacje prawne. W coraz większym stopniu widoczna jest potrzeba zwiększenia efektywności gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce oraz wzmocnienia ich roli środowiskotwórczej.


Other Titles:
Social, legal and economic aspects of forest management in private forests
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198861
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198861
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198861
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
216-225
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)