Files

Abstract

In the article some chosen aspects of multirateral exchange of agriculture products were presented. There were presented statistical data concerning status and changes in polish import/export. Also the results of brainstorming as a first step for the STEEPVL method were presented. It has been stated that behind key factors many others influence development of the sector and volume of export. They are mostly within three groups: of economic, social and legal factors. / Synopsis. W artykule podjęto próbę zaprezentowania wybranych aspektów wymiany międzynarodowej produktami spożywczymi. Zestawienia statystyczne dotyczyły stanu i zmian wielkości polskiego eksportu i importu. Przedstawiono także wyniki burzy mózgów będące materiałem pierwotnym przy analizie STEEPVL. Stwierdzono, że poza czynnikami kluczowymi istnieje wiele innych warunkujących rozwój sektora i wielkość eksportu. Zaliczają się one przede wszystkim do trzech grup - czynników ekonomicznych, społecznych i prawnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History