Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa

The article presents the main objectives of the reform of the Common Agricultural Policy after 2014 and assesses them from the point of view of Polish agriculture. It takes into account such issues as the level of the EU budget and its allocation for Poland, a new scheme of direct payments, including the "greening" element and the support under the Rural Development Program. The publication is a review of the subject literature with the elements of deductive reasoning using the source material of the EU institutions and the Polish government, as well as authors' estimates. / Synopsis. W artykule zaprezentowano główne założenia reformy wspólnej polityki rolnej po 2014 roku. Uwzględniono elementy nowości i oceniono je z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Podjęto takie kwestie, jak poziom budżetu UE i jego alokacja dla Polski, nowy schemat płatności bezpośrednich, w tym ich „zazielenienie” oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Publikacja ma charakter przeglądowy z elementami wnioskowania dedukcyjnego, wykorzystano w niej materiały źródłowe instytucji unijnych i rządu polskiego oraz szacunki autorów.


Other Titles:
The new elements of Common Agricultural Policy after 2014 in relation to the Polish agriculture
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198839
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198839
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198839
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
37-47
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)