Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian

The article performed the analysis of organic farms linkage to market and their marketability. The possibility assessment of organic farming production system developing in Poland in aspect of worldwide development tendencies and RDP 2014-2020 was also conducted. Analysis was conducted using CSO statistical data, IJHARS- Main Inspectorate data and results of the research conducted on 399 organic farmers in Warmia and Mazury voivodeship in 2011. Analysis showed that organic farming is developing dynamically on all continents, although the EU countries have different strategies regarding its development. Organic farms in Poland have low marketability and lack of livestock production and because of that, they focus on agricultural subsides. / Synopsis. W artykule dokonano oceny stopnia powiązania gospodarstw ekologicznych z rynkiem oraz ich towarowości. Oszacowano możliwości rozwoju tych gospodarstw w Polsce, w kontekście światowych tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego i WPR 2014-2020. W analizach wykorzystano dane GUS, GIJHARS oraz wyniki badań terenowych przeprowadzonych w 2011 r. w woj. warmińsko-mazurskim wśród 399 rolników ekologicznych, otrzymujących wsparcie w ramach programu rolnośrodowiskowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rolnictwo ekologiczne dynamicznie się rozwija na wszystkich kontynentach, ale poszczególne kraje UE realizują zróżnicowane strategie jego rozwoju. Problemem polskich gospodarstw ekologicznych jest ich niska towarowość oraz niski poziom produkcji zwierzęcej, a kluczowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie tych gospodarstw są subwencje rolnicze.


Other Titles:
Organic farming – trends and directions of changes
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198836
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198836
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198836
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 29
Page range:
27-36
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)