Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską

The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment after the integration of Poland with the European Union. The analysis was carried out on data coming from the Research of Economic Activity of Polish Residents made by GUS in the second quarter of 2004 and in the fourth quarter of 2007. The results of the investigations indicate advantageous changes occurring in the field of rural unemployment, resulting from the availability of the EU funds and also from opening labour markets by some countries of the former EU-15. The changes include inter alia a reduction of the rate of unemployment and a decrease in the scale of long-term unemployment. Still, the unemployment of landless dwellers of rural areas remains a serious problem. / Synopsis. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian bezrobocia wiejskiego po integracji Polski z Unią Europejską. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski realizowanych przez GUS w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na korzystne zmiany zachodzące w obszarze bezrobocia wiejskiego wynikające z dostępu Polski do funduszy unijnych, a także z otwarcia rynków pracy przez niektóre kraje dawnej „piętnastki”. Zmiany te dotyczą między innymi obniżenia wskaźników charakteryzujących bezrobocie oraz ograniczenia skali bezrobocia długookresowego. Nadal jednak poważnym problemem pozostaje bezrobocie dotyczące bezrolnych mieszkańców obszarów wiejskich.


Other Titles:
Changes of unemployment in the rural labour market after the integration of Poland with the European Union
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197470
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197470
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197470
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
144-152
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)