Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms (fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural barriers. / Synopsis. Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuację dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.


Other Titles:
Contemporary problems of agriculture and rural areas in Poland
Issue Date:
2008-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.197469
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/197469
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/197469
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 05, 20
Page range:
133-143
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)