Problematyka ochrony środowiska naturalnego w aktach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin obowiązujących w Polsce w latach 2001-2009

Legal requirements regarding registration of plant protection products have undergone numerous changes in years 2001-2009. The main reason of the changes was the accession to the European Union. The most important from the point of view of environmental protection was the rule introduced in 2003, that registration should be limited to plant protection products only containing active substances previously assessed and approved as safe at the Community level. Significant from the point of view of environmental protection was also an increase of demands regarding the registration studies. In the analyzed period an increase of requirements regarding qualifications of the spraying device operator and the inspection of spraying equipment also took place. / Synopsis. W latach 2000-2009 wymagania prawne dotyczące rejestracji środków ochrony roślin ulegały licznym zmianom. Zmiany te były w dużej mierze powiązane z dostosowywaniem przepisów prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej. Za zmianę najistotniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiska należy uznać wprowadzone w 2003 wymaganie, że do stosowania w ochronie roślin mogą być dopuszczone tylko te substancje aktywne, które zostały na szczeblu Wspólnoty ocenione i uznane za bezpieczne. Poza tym istotny dla bezpieczeństwa środowiska był wzrost wymagań dotyczących przedrejestracyjnych badań badań środka. W analizowanym okresie obserwowano również wzrost wymagań dotyczących kwalifikacji operatora wykonującego zabiegi ochrony roślin i nadzoru nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu.


Other Titles:
Issues of environmental protection in the legal acts regulating plant protection products registration in Poland, legally binding in 2001-2009
Issue Date:
2009-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196489
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196489
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196489
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 08, 23
Page range:
124-130
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)