Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim

The aim of the paper was to assess the role of services in Polish and German agriculture in comparison with that in the other EU countries. The analysis was based on the Economic Accounts for Agriculture. The research covered agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services. Their share in intermediate consumption, value of the studied services per one hectare of agricultural land, as well as services absorbency of agricultural production in 1999-2009 were evaluated. It was proved that significant difference between the role of these services in Poland and Germany existed. / Synopsis. W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia usług w rolnictwie polskim i niemieckim na tle rolnictwa w UE-27. Badanie przeprowadzono w oparciu o Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa. Analizą objęto usługi rolnicze, weterynaryjne oraz pośrednictwa finansowego. Zidentyfikowano ich udział w zużyciu pośrednim, a także wartość poszczególnych grup usług w przeliczeniu na 1 ha UR oraz usługochłonność produkcji rolniczej w latach 1999-2009. Wykazano, że występuje zauważalna różnica pomiędzy znaczeniem tych usług w Polsce i w Niemczech.


Other Titles:
Sense of services in the agriculture of Poland and Germany
Issue Date:
2010-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.196433
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/196433
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/196433
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25
Page range:
41-48
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)