Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

The purpose of this study is an attempt to show the scope of the differentiating factors influencing the level of farm support measures in the Common Agricultural Policy. Subject to detailed analysis are direct payments and area payments for less-favored areas (LFA). Their size was considered in relation to the income of agricultural holdings. / Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania czynników różnicujących poziom wsparcia gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.


Other Titles:
Factors differentiating the level of farm support measures in the EU Common Agricultural Policy
Issue Date:
2011-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195693
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195693
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195693
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
86-94
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)