Hipoteza efektywności rynku; weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy

The aim of this research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of capital market. The research is conducted for the WIG-Spożywczy index. In the paper, Wald-Wolfowitz’s test, Quenouille’s test of autocorrelation coefficients, the test of joint autocorrelation with Ljung- Box’s statistic and the test of calendar-related anomaly are used. The analysis is provided for 11 sub- samples that contain the daily logarithmic rates of return from 31th December 1998 till 5th May 2011. / Synopsis. W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.


Other Titles:
Efficient market hypothesis; a verification of the WIG- Spożywczy index
Issue Date:
2011-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195349
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195349
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195349
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 11, 26
Page range:
169-176
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)