Files

Abstract

The aim of this research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of capital market. The research is conducted for the WIG-Spożywczy index. In the paper, Wald-Wolfowitz’s test, Quenouille’s test of autocorrelation coefficients, the test of joint autocorrelation with Ljung- Box’s statistic and the test of calendar-related anomaly are used. The analysis is provided for 11 sub- samples that contain the daily logarithmic rates of return from 31th December 1998 till 5th May 2011. / Synopsis. W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History