Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010

Aim of the study was to present changes in the Polish foreign trade in fruit, vegetables and their preserves in 2001-2010. The analysis was based on secondary data from the Analytical Centre of Customs Administration (CAAC) and the Ministry of Finance. Values of exports and imports as well as balances of foreign trade were calculated. The structure of exports and imports by kind and also their geographical origin and destination was presented. It was found that the value of exports and imports of fruit, vegetables and their preserves increased significantly in 2001-2010, which was mainly due to the Polish accession to the European Union. This accession did not produce significant and substantial changes in the structure of exports and imports, but significant changes in the geographical structure of both exports and imports of fruit and vegetables took place after 2004. / Synopsis. Celem opracowania było przedstawienie zmian w polskim handlu zagranicznym owocami i warzywami oraz ich przetworami w latach 2001-2010. Analizę oparto na danych wtórnych pochodzących z Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC) oraz Ministerstwa Finansów, a zamieszczonych w publikacjach "Rynek owoców i warzyw" Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Przy użyciu metod statystyki opisowej, takich jak średnia arytmetyczna oraz wskaźniki struktury, zbadano zmiany wartości eksportu i importu oraz obliczono saldo handlu zagranicznego. Przedstawiono również wartościową strukturę eksportu oraz importu, a także ich strukturę geograficzną. Stwierdzono, iż w latach 2001-2010 zwiększyła się znacząco wartość eksportu i importu owoców i warzyw oraz ich przetworów, na co wpływ miała głównie akcesja Polski do Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii nie wpłynęło znacząco na zmiany w strukturze rzeczowej eksportu i importu, natomiast po roku 2004 nastąpiły istotne przeobrażenia w strukturze geograficznej, zarówno eksportu jak i importu owoców i warzyw. Największe znaczenie przez całe dziesięciolecie miały tu kraje UE-15, jednak w przypadku owoców i ich przetworów udział tych państw po akcesji wyraźnie zmalał, natomiast w przypadku produktów warzywnictwa, szczególnie w strukturze importu, zwiększył się.


Other Titles:
Changes in Polish foreign trade in fruit and vegetables in 2001-2010
Issue Date:
2012-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.195302
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/195302
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195302
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
36-45
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)